شنبه ۱۳۹۹/۰۷/۱۹

آگهی مزایده فروش ملک شعبه اهواز

 مؤسسه قرض الحسنه پرستاری سخاوت در نظر دارد نسبت به فروش ملک تجاری خود واقع در اهواز از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.

مؤسسه قرض الحسنه پرستاری سخاوت در نظر دارد نسبت به فروش ملک تجاری خود واقع در اهواز، امانیه، خیابان سقراط شرقی، بین عارف و لقمان از طریق مزایده عمومی به شرح ذیل اقدام نماید. متقاضیان می توانند جهت اطلاع از شرایط مزایده و دریافت اسناد مربوطه از تاریخ 99/07/19 الی 99/07/27 در وقت اداری به نشانی اهواز: بلوار گلستان، دانشگاه جندی شاپور(علوم پزشکی) پشت پارکینگ دانشکده بهداشت (با در دست داشتن فیش واریزی بمبلغ 200.000 ریال به حساب شماره 0207250979009 بانک ملی شعبه نادری کد 159 بنام موسسه قرض الحسنه پرستاری سخاوت) مراجعه نمایند ضمناً زمان بازدید از ملک صبح ها از ساعت 10:00 الی 14:00 و هماهنگی قبلی با شماره همراه: (09059090138) امکان پذیر بوده و بازگشایی پاکات مورخ 99/08/01 در تهران می باشد.

نشانی ملک: اهواز، امانیه، خیابان سقراط شرقی، بین عارف و لقمان

مشخصات ملک: شش دانگ عرصه و اعیان ملک تجاری پلاک ثبتی بشماره 128/11 به مساحت 71.35 هفتاد و یک متر و سی و پنج دسیمتر مربع، بانضمام بالکن قطعه تفکیکی به مساحت 14 مترمربع، بانضمام پیلوت قطعه تفکیکی به مساحت 6/12 شش متر و دوازده دسیمتر دارای انشعابات آب، برق، گاز، تلفن

-قیمت کل پایه مزایده: 16.500.0000.000ریال (معادل یک میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون تومان)

- شرایط شرکت در مزایده: الف)دریافت و تکمیل اسناد مزایده ب) ارائه ضمانت نامه معتبر بدون قید و شرط یا چک تضمینی یا چک رمزدار و یا واریز فیش بانکی در وجه حساب 0207250979009 بانک ملی شعبه نادری کد 159 به نام موسسه قرض الحسنه پرستاری سخاوت به مبلغ پنج درصد قیمت پایه.

- متقاضی باید اصل ضمانت نامه بانکی یا چک تضمینی یا چک رمزدار و یا فیش واریزی سپرده را در پاکت (الف) و مدارک شناسائی (اشخاص حقیقی)تصاویر پشت وروی کارت ملی و تمامی صفحات شناسنامه و (اشخاص حقوقی) تصاویر آگهی تاسیس، آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمی و مدارک شناسائی اعضاء هیات مدیره را در پاکت (ب) و فرم پیشنهاد قیمت تکمیل شده در مزایده را در پاکت (ج) به صورت سربسته و لاک و مهر شده، حداکثر تا پایان مهلت شرکت در مزایده (مورخ 99/07/27) به آدرس: تهران خیابان اسکندری شمالی تقاطع شهید طوسی پلاک 85 طبقه ششم واحد 602 به کدپستی 1419754344 تحویل نمایند.

- مورد مزایده به بالاترین قیمت پیشنهادی به فروش خواهد رسید و به پیشنهادهای خارج از موعد رسیده، مخدوش، مبهم و یا کمتر از قیمت پایه ترتیب اثر داده نخواهد شد و موسسه بنا به تشخیص خود در رد یا قبول پیشنهادات واصله مختار می باشد.

- نتیجه مزایده حداکثر سه روز پس از بازگشایی پاکات به برنده مزایده اعلام خواهد شد. برنده مزایده می بایست پس از مطلع شدن از نتیجه مزایده قیمت ملک را به صورت 90% همزمان با امضای قرارداد و الباقی را همزمان با تحویل ملک و تنظیم سند رسمی انتقال در دفترخانه پرداخت نماید.

- هزینه های مربوط به کارشناسی ملک و درج آگهی روزنامه و اخذ مفاصا حساب مالیاتی و شهرداری بر عهده برنده مزایده خواهد بود و هزینه نقل و انتقال در دفترخانه به عهده طرفین می باشد. سپرده شرکت در مزایده نفرات اول، دوم، و سوم تا عقد قرارداد نزد موسسه باقی خواهد ماند.

-درصورت انصراف نفر اول سپرده نفر اول بنفع موسسه ضبط و با صلاحدید موسسه نفر دوم بعنوان برنده مزایده اعلام خواهد شد.

-درصورت انصراف نفر دوم سپرده او بنفع موسسه ضبط و نفر سوم با صلاحدید موسسه بعنوان برنده مزایده اعلام
می گردد.

- درصورت انصراف نفر سوم سپرده او بنفع موسسه ضبط و مزایده ملغی خواهد شد.

- سپرده واریزی سایر افرادی که در مزایده برنده نشوند حداکثر تا 20 روز بعد از بازگشایی پاکات به شماره حساب اعلامی در فرم شرکت در مزایده واریز خواهد شد.

- متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند در ساعات اداری با شماره 06133738214 تماس بگیرند.

مؤسسـه قرض الحسـنه پرستاری سخاوت