منشور اخلاقی کارکنان صندوق قرض الحسنه پرستاری سخاوت

 

رعايت اصول اخلاقي و پايبندي به اخلاق حرفه اي تعهد ماست و در راستاي رعايت اصول اعتقادي در زمينه تکريم انسانها، ارج نهادن و ارزش آفريني براي مشتریان و سازگاري رفتارهاي شغلي کارکنان با انتظارات مراجعين، منشور اخلاقي کارکنان صندوق به شرح زير مصوب و متعهد به اجراي آن در ارائه خدمات به اعضا مي باشيم:
1.    رعايت نظم، انضباط، ادب و احترام، صداقت و امانتداري در کليه سطوح سازماني.
2.    نهادينه کردن فرهنگ تکريم، رفع مشکلات مشتریان در حد مقدورات و تقويت روحيه پاسخگويي به عنوان يک ارزش حاکم بين کارکنان در تمام سطوح.
3.    ارتقاء سطح رضايتمندي مشتریان به عنوان اصلي ترين سرمايه هاي صندوق از طريق ايجاد مزيتهاي رقابتي، خلق و ارائه طرحها و ايده هاي جديد و نهايتاً ارزش آفريني مستمر به منظور صيانت از حقوق اعضاء.
4.    وظيفه شناسي، آراستگي ظاهر، تسريع در انجام امور مشتریان و خودداري از هرگونه تبعيض در ارائه خدمت به آنان.
5.    تلاش مستمر جهت افزايش دقت در انجام امور و بالا بردن ضریب اطمينان و اعتماد از طريق انجام صحيح، سريع و بموقع درخواستها و ارتقاء کيفيت خدمات با تکيه بر مشارکت جمعي و کار گروهي.
6.    استفاده از فناوري روز در کليه امور صندوق به منظور ارائه خدمات قرض الحسنه اي روزآمد در سطح استانداردهاي موجود.
7.    شناخت ارزشهای حاکم بر جامعه و توجه ويژه به انتظارات، توقعات، نيازهاي منطقي و پیشنهادات دريافتي به عنوان يک فرصت به منظور حفظ بالندگي صندوق و بهسازي فرآيندهاي درون سازماني.
8.    برخورد مناسب و توام با صبر و متانت در هر زمان، مکان و موقعيت کاري به منظور حفظ آرامش اعضاء در محيط صندوق.