2. آیا در متن چک بابت تضمین قرارداد فیمابین آمده باشد، مطالبه وجه آن از دادگاه چگونه است؟

هرگاه در متن چک قید شده باشد بابت تضمین قرارداد فیمابین مطالبه وجه آن مستلزم احراز و اثبات تخلف صادر کننده چک از قرارداد مذکور است و ارائه دلیل در این قسمت بر عهده مدعی است.

1. در چه شرایطی تامین خواسته علیه صادر کننده و ظهرنویس چک نیازی به پرداخت خسارت احتمالی ندارد؟

در صورت دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک طی پانزده روز پس از تاریخ صدور چک و اقامه دعوا علیه صادر کننده و ظهرنویس حدکثر طی یکسال، ایداع خسارت احتمالی لازم نیست.